Plats för barn och unga i stadsutvecklingen

Projektet ungas innovationskraft för en hållbar framtid engagerar barn och ungdomar i ett lärande för hållbar utveckling med fokus på att stärka deras handlingskompetens och medskapande i hållbar stadsutveckling.

Hur vi planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön har stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige. Det ökar behovet av fokus på arbetet med barns rättigheter i fysisk planering och stadsutveckling.

Boverket

Skolans arbete ska utgå från ett helhetsinriktat barnrättsperspektiv och skolledning, personal, barn och ungdomar ska ha kunskap om principerna i barnkonventionen. Barnkonventionen bör genomsyra skolans vision, mål och processer.

Ett aktivt arbete med utgångspunkt i barnkonventionen kan vara ett kraftfullt verktyg för att stärka skolans värdegrundsarbete. Därmed kan diskriminerande behandling och kränkningar minskas, samtidigt som barnens framtidstro och engagemang stärks.

Christina Heilborn, programchef, UNICEF Sverige